Novinky

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
Licence fitness instruktora pro naše studenty
Odborné praxe cestovního ruchu - průvodcovská činnost
Cambridgeské zkoušky přímo v naší škole
UNESCO - projektový týden
Odborné praxe Cestovního ruchu - 2.B a 3.B
Obhajoby studentských firem
Rychlovka na Karlově mostě a bojovka na Kampě - 2.B
Osvětim - poznávací zájezd
Holiday World Praha 2024
Základy trestní odpovědnosti - přednáška PČR
Jedeme pro Sebíka
ERASMUS+ - stínování Madrid
ERASMUS+ metodické kurzy pro učitele
Policie ČR - fyzické testy

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o.
Smiřických 740
547 01 Náchod

IČO: 62028561
Rezortní identifikátor školy: 600012271
IZO: 108 024 148

Číslo účtu: 2801545683/2010   -   Fio banka


Telefon: 491 426 893; 724 170 055

Adresa pro doručování dokumentů v analogové (listinné) podobě, nebo dokumentů v digitální podobě, doručovaných na přenosných technických nosičích dat:
Academia Mercurii soukromá střední škola, s.r.o.
Smiřických 740
547 01 Náchod

Úřední hodiny podatelny:
pondělí – pátek 8:00 – 14:00

Elektronická adresa podatelny (adresa elektronické pošty): Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Identifikátor datové schránky:
w2uiyta
Právnická osoba v roli OVM

Dokumenty přijímáme pouze úplné a čitelné. Pokud je doručený dokument neúplný, nečitelný, nelze zobrazit nebo obsahuje škodlivý kód, vyrozumíme odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanovíme další postup pro její odstranění. Pokud by vada nebyla odstraněna, nebo nelze dohledat odesílatele, nebude dokument dále zpracován.

 


 Studijní obory:

65-42-M/02 Cestovní ruch
78-42-M/02 Ekonomické lyceum
78-42-M/02 Sportovní management


Školská rada

 Zvolení členové :

  • Mgr. Lenka Krulichová              (jmenována zřizovatelem)
  • Mgr. Judita Jirásková Galbová   (zvolen za zástupce pedagogického sboru)
  • Dagmar Uhnavá                       (zvolena za zástupce žáků a zákonných zástupců žáků)

 Informace o školské radě :

Školská rada se zřizuje při všech SŠ podle §167 zák. 561/2004.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. První zasedání školské rady svolává ředitel školy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu.

Funkce školské rady :

  • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování.
  • Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.
  • Schvaluje školní řád a navrhuje jejich změny.
  • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
  • Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.
  • Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.
  • Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.

Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy.

O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakované projednání se účastní zřizovatel.


 Školné pro žáky nastupující ke studiu po 1.9. 2023

Celoroční školné: 19 200,- Kč
- lze hradit částkou á 1 600,- Kč za každý měsíc, trvalým příkazem na účet školy
- nebo čtvrtletně, pololetně, či celoročně (po dohodě s vedením školy i jiným způsobem)
- výše školného je Vám garantovaná smlouvou po celou dobu studia

Studium dle individuálního vzdělávacího plánu
Cena za jeden školní rok: 25 000,-Kč

Školné se platí na daný školní rok předem, do konce srpna příslušného roku. V případě předčasného ukončení studia v daném školním roce, je částka nevratná.


Ubytování

Domov mládeže IV. (Náchod, Raisova 678)
DM IV. je po rekonstrukci ukončené v roce 2006 ubytovacím zařízením I. kategorie.
Cena lůžka pro žáky středních škol v letošním školním roce (KHK) činí Kč 1500,00 Kč za měsíc.
Vratná kauce činí 1800,00 Kč (= nájem a záloha na klíče)

Vedoucí domovů mládeže:
Vítková Radmila
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
mobil: +420 602 455 050

Informace: https://www.soanachod.cz/skola/informace-pro-zaky-prijate-ke-studiu/
Přihláška ke stažení: https://www.soanachod.cz/domov-mladeze/dokumenty/


Stravování

Stravování poskytuje: Školní jídelna SOA arch. J. Letzela, příspěvková organizace -  Raisova ulice 85, Náchod
Kontakt: Vedoucí školní jídelny Lenka Borůvková  - 725 591 370

Cena obědu: 45,- Kč