Novinky

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
Licence fitness instruktora pro naše studenty
Odborné praxe cestovního ruchu - průvodcovská činnost
Cambridgeské zkoušky přímo v naší škole
UNESCO - projektový týden
Odborné praxe Cestovního ruchu - 2.B a 3.B
Obhajoby studentských firem
Rychlovka na Karlově mostě a bojovka na Kampě - 2.B
Osvětim - poznávací zájezd
Holiday World Praha 2024
Základy trestní odpovědnosti - přednáška PČR
Jedeme pro Sebíka
ERASMUS+ - stínování Madrid
ERASMUS+ metodické kurzy pro učitele
Policie ČR - fyzické testy

Název projektu: Development of Teacher´s Competences – Beginning of European´s Cooperation  /
ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ - START K EVROPSKÉ SPOLUPRÁCI

Délka projektu: 1.6.2017 – 31.5.2019

Koordinátor projektu: Mgr. Dana Jarolímová

 

 

Shrnutí projektu

Zapojení naší školy do projektu Erasmus plus KA2 - Strategická partnerství pouze mezi školami vedlo k navázání užší spolupráce s partnerskou školou ve Španělsku za účelem vzájemného vysílání žáků na pracovní stáže do zemí partnerů. Tato spolupráce je určena pouze pro několik žáků ročně, ale vzbudila v naší škole zájem o vysílání žáků na pracovní stáže do zahraničí i do jiných zemí a škola nyní zvažuje podání žádosti o zapojení do projektu Mobility pro žáky a pracovníky v odborném vzdělávání a přípravě s Erasmus+ certifikátem mobility v odborném vzdělávání a přípravě (VET) v příštím roce. Nyní je zapotřebí školu pro tyto rozvojové projekty připravit a žáky vysílané na zahraniční pracovní stáže vybavit i znalostí odborného anglického jazyka, především v oblasti cestovního ruchu a ekonomiky a dále lepšími znalostmi dalších evropských jazyků.

Pro kvalitnější přípravu žáků je nejprve nutné zvýšení jazykových a metodických kompetencí našich vyučujících, což zároveň prohloubí i jejich kvalifikaci a umožní jejich profesní rozvoj. Vyučující následně přenesou své nově nabyté znalosti a zkušenosti výukou na žáky a zlepšením svých jazykových kompetencí zmírní své obavy ze spolupráce s jinými institucemi na evropské úrovni. Pro možné zapojení do mezinárodní spolupráce tedy potřebujeme mít dostatečně kvalifikované učitele na úrovni evropského rozměru, kteří budou schopni odborně i jazykově připravit žáky naší školy nejen pro pracovní stáže v zahraničí, ale i následně pro evropský trh práce.

Projekt zahrnuje 6 účastníků - vyučujících naší školy, kteří se zúčastní 10 mobilit s cílem připravit školu na zapojení do mezinárodní spolupráce. Mobility a účastníky uvedeme v členění dle cílů projektu:

1. cíl: připravenost školy a jejích vyučujících pro zapojení do projektu Mobility pro žáky a pracovníky v odborném vzdělávání a přípravě s Erasmus+ certifikátem kvality v odborném vzdělávání a přípravě (VET): týká se všech mobilit, ale nejvíce 1 mobility vyučujícího předmětů Anglický jazyk a Komunikace v anglickém jazyce - účast na metodickém kurzu a individuální výuce odborné terminologie cestovního ruchu a ekonomiky v Irsku.

2. cíl: zvýšení jazykových kompetencí vyučujících:
a) v anglickém jazyce u 3 vyučujících předmětů: dějepis, základy společenských věd a informační a komunikační technologie tak, aby svou nově získanou jazykovou kompetenci využili při zapojení metody CLIL do svých vyučovacích předmětů - 3 mobility - účasti na jazyk. kurzech na Maltě
b) ve španělském jazyce u vyučujícího španělského jazyka tak, aby byl připraven na složení zkoušky úrovně C1 dle SERR - 1 mobilita - účast na jazykovém kurzu ve Španělsku

3. cíl: osvojení znalosti nových vyučovacích metod a nástrojů a osvojení si nových metod formou stínování
a) osvojení nových vyučovacích metod a nástrojů pro výuku anglického, německého a francouzského jazyka u vyučujících těchto jazyků tak, aby se zvýšila kvalita jejich výuky a následně i jazyková kompetence jejich žáků, potřebná pro zapojení do projektů mezinárodní spolupráce - stáží v podniku: 4 mobility na metodické kurzy - 1x Velká Británie, 1x Malta, 1x Rakousko, 1x Francie
b) osvojení si nových metod výuky a nástrojů pro výuku předmětu Informační a komunikační technologie formou stínování - 1 mobilita stínování vyučujícího tohoto předmětu ve Velké Británii

Mobilitám budou předcházet přípravné aktivity, především intenzivní kurz angličtiny pro účastníky jazykových kurzů anglického jazyka, jazyková příprava formou samostudia dalších účastníků a zajištění dopravy, kurzů a stínování, ubytování ad. ekonomicky výhodným způsobem. Jazykové a metodické kurzy budou mít délku 12 dní, stínování 5 dní.

Monitorování projektu zajistí koordinátor projektu a ředitelka školy, včetně otestování jazyk. kompetencí účastníků jazyk. kurzů před započetím přípravných aktivit a po návratu z mobilit. Účastníci mobilit po návratu z mobility předloží písemnou zprávu o průběhu mobility spolu s potvrzeným Europassem Mobilita od poskytovatele kurzu a potvrzení o účasti v kurzu. Účastníci mobilit si vzájemnými hospitacemi při výuce zajistí zpětnou vazbu, ředitelka školy hospitacemi ve výuce zhodnotí rozvoj účastníků metodických kurzů. Po ukončení projektu bude vypracována závěrečná zpráva o projektu.  V průběhu a po skončení projektu budou prováděny diseminační aktivity.

Očekávaným dopadem je lepší připravenost školy a jejích vyučujících pro zapojení se do mezinárodní spolupráce, především do projektů vysílání žáků na pracovní stáže do zahraničí včetně projektu Mobility pro žáky a pracovníky v odb. vzdělávání a přípravě s Erasmus+ certifikátem kvality v odb. vzdělávání a přípravě (VET). Získáním zkušeností žáků na pracovních stážích v zahraničí, ale i kvalitnější výukou cizích jazyků (např. CLIL metodou) pro všechny žáky školy (díky lepším kompetencím učitelů) všichni absolventi školy zvýší svou budoucí konkurenceschopnost na evropském trhu práce.

 

Učitelé Academia Mercurii rozvíjeli své kompetence v zahraničí (2018-2019)

Učitelé Academia Mercurii rozvíjeli své kompetence v zahraničí (2017)